فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
هنر و معماریهنرنقاشیکارشناسی پیوسته
هنر و معماریمعماریمعماری داخلیکارشناسی پیوسته
علوم انسانیادبیات وعلوم انسانیمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته
علوم انسانیتربیت بدنیعلوم ورزشیکارشناسی پیوسته
هنر و معماریهنرعکاسی - تبلیغاتکارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیفناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات - اینترنت و شبکه‌های گستردهکاردانی ناپیوسته
هنر و معماریهنرهنرهای تجسمی - گرافیککاردانی ناپیوسته
هنر و معماریهنرهنرهای تجسمی - عکاسیکاردانی ناپیوسته